timbre RO DE EN
Yv. 0576-0578 - JO vara Montreal - 1976

Seria = 3 valori

Pret = 8,50 EUR (YVERT & TELLIER)

An emitere: 1975

Inapoi