timbre RO DE EN
Yv. 0559-0560 - JO vara Montreal - 1976

Seria = 2 valori

Pret = 40,00 EUR (YVERT & TELLIER)

An emitere: 1975

Inapoi