timbre RO DE EN
Yv ? - Fluturi

Seria = 7 valori

Pret = 12,75 EURO (YVERT tome IV - 1991)

An emitere: 1990

Inapoi